top of page

CYFREITHIOL - Termau & Amodau

Rydym ni y Cwmni masnachu AGT Perfformiad o dan “Garej Arwyn Cyf” yn derbyn cerbydau er mwyn darparu Nwyddau a/neu Wasanaethau. Mae gwasanaethau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, atgyweiriadau, archwilio, pennu ac amcangyfrif atgyweiriadau, storio, garejys neu werthu neu at unrhyw ddiben arall. Mae darparu Nwyddau a Gwasanaethau yn amodol ar y telerau ac amodau canlynol:
Gorchmynion / Amcangyfrifon / Blaendaliadau

1. Mae amcangyfrifon yn ddilys am 28 diwrnod o'r dyddiad a roddwyd. Os na dderbynnir cyfarwyddiadau gan gwsmer (mewn ymateb i amcangyfrif a roddwyd) o fewn 28 diwrnod, gall y Cwmni anfonebu am gostau storio rhesymol o'r dyddiad y derbyniwyd y cerbyd hyd at ei gasgliad. (Sylwer: nid yw'r cwmni, fel rheol gyffredinol, yn codi unrhyw dâl o'r fath am garej tra'n aros am gyfarwyddiadau, os gwneir y gwaith atgyweirio yn y pen draw gan y Cwmni ac y telir amdano).

 

2. (i) Mae holl amcangyfrifon y Cwmni yn agored i newid a achosir gan amrywiadau i'r Cwmni o ran llafur, deunydd a darnau sbâr ar ddyddiad yr amcangyfrif. Os bydd unrhyw amrywiad yn digwydd cyn neu ar ôl derbyn yr amcangyfrif gall y Cwmni, os gwêl yn dda, fynnu bod y Cwsmer yn talu ar ôl cwblhau'r gwaith unrhyw gynnydd oherwydd amrywiad o'r fath.

 

(ii) Os na ddarperir amcangyfrif neu os cyflawnir rhan yn unig o’r gwaith a gwmpesir gan yr amcangyfrif, bydd gan y Cwmni hawl i godi pris rhesymol a phriodol am y gwaith a wneir (gan gynnwys unrhyw dynnu i lawr sy’n arwain at benderfynu ar ymarferoldeb neu fel arall o unrhyw waith ac ail-gydosod) ac ar gyfer deunyddiau a darnau sbâr a gyflenwir.

 

(iii) Gall y cwmni wrthod gwneud y cyfan neu ran o unrhyw waith am unrhyw reswm p'un a ddarparwyd amcangyfrif ai peidio.

Bydd amrywiadau i'r amcangyfrif, cwmpas y gwaith atgyweirio neu'r gwaith, y prisiau a godir yn ddarostyngedig i'r holl delerau ac amodau hyn, ac fel na fernir bod unrhyw amrywiad o'r fath yn gyfystyr â chontract newydd neu gontract ar wahân nac yn ei greu.

 

3. Archebion a dderbyniwyd, am Nwyddau a/neu Wasanaethau, oddi wrth unrhyw yrrwr a gyflogir gan y Cwsmer neu gan unrhyw berson y credir yn rhesymol ei fod yn gweithredu fel asiant y Cwsmer neu drwy archeb unrhyw berson y mae gan y Cwmni hawl i ddanfon o'r cerbyd yn rhwymo'r Cwsmer.

 

4. Gall y Cwmni fynnu blaendal cyn dechrau unrhyw waith. Bydd y cwsmer yn cydweithredu â'r Cwmni ym mhob mater sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau.
Cyflwyno / Cwblhau

 

5. Gwneir pob ymdrech i ddarparu'r Nwyddau a/neu Wasanaethau erbyn yr amser a amcangyfrifir, ond ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw oedi wrth gwblhau'r Nwyddau a/neu Wasanaethau. Ni fydd amser yn hanfodol mewn perthynas â'r cymal hwn. Mae risg yn mynd heibio wrth ddosbarthu neu pan fo'n berthnasol wrth gasglu.
Taliad

 

6. Mae taliad am yr holl Nwyddau a/neu Wasanaethau, atgyweiriadau a/neu rannau sbâr a gyflenwir yn ddyledus ar ôl cwblhau'r gwaith, oni bai bod y Cwsmer wedi cytuno ar delerau cyfrif gyda'r Cwmni. Mae’r nwyddau a/neu’r Gwasanaethau, atgyweiriad yn cael ei gwblhau at ddiben y telerau ac amodau hyn pan roddir rhybudd bod y cerbyd yn barod i’w gasglu. Bydd yr holl Nwyddau a/neu Wasanaethau yn aros yn eiddo absoliwt a dilyffethair y Cwmni hyd nes y bydd y Cwmni wedi derbyn taliad llawn wedi'i glirio gan y Cwsmer mewn perthynas â Nwyddau a/neu Wasanaethau o'r fath.

 

7. Bydd gan y Cwmni hawlrwym gyffredinol ar holl gerbydau'r Cwsmer a'u holl gynnwys am yr holl arian sy'n ddyledus i'r Cwmni gan y Cwsmer ar unrhyw gyfrif o gwbl. Bydd gan y Cwmni hawl i gostau storio rhesymol yn ystod unrhyw gyfnod pan fydd y cerbyd yn cael ei gadw yn rhinwedd yr hawlrwym.

 

8. Os na fodlonir dyled y Cwsmer i’r Cwmni o fewn tri mis o ddyddiad yr anfoneb gyntaf i’r Cwsmer (neu dri mis ar ôl y telerau credyd y cytunwyd arnynt os cedwir cyfrif), gall y Cwmni heb rybudd werthu unrhyw gerbyd y mae’n berchen arno. gan y Cwsmer a/neu ei gynnwys drwy arwerthiant cyhoeddus neu gytundeb preifat. Bydd elw net y gwerthiant yn cael ei ddefnyddio tuag at yr arian bodlon sy'n ddyledus gan y Cwsmer i'r Cwmni, a bydd unrhyw falans yn cael ei dalu gan y Cwmni i'r Cwsmer ar gais.
Casgliad

 

9. Mewn unrhyw achos lle bydd gyrrwr sydd, hyd y gŵyr y Cwmni, sydd â'r awdurdod i gasglu'r cerbyd, yn ei gasglu, ni fydd y Cwmni yn gyfrifol i'r Cwsmer am unrhyw golled o ddifrod o ganlyniad, ar y sail bod y cyfryw mewn gwirionedd nid oedd gan y gyrrwr awdurdod o'r fath, ac er gwaethaf y ffaith y gallai danfoniad fod wedi'i wneud heb dalu cyfrif y Cwmni. Ni fydd yn ofynnol i'r Cwmni geisio cadarnhad o awdurdod unrhyw berson y credir yn rhesymol ei fod ar y pryd neu wedi bod yn gysylltiedig â'r Cwsmer ar ryw adeg.

 

10. Os na chaiff cerbyd ei gasglu, gall y Cwmni godi costau storio rhesymol mewn perthynas â'r cerbyd o ddyddiad cwblhau'r atgyweiriadau hyd nes y caiff ei gasglu neu ei waredu o dan Adran 8 o hynyma neu yn ôl y digwydd.
Cyfyngiad Atebolrwydd

 

11. Lle nad yw'r Cwsmer yn ddefnyddiwr, mae'r holl ddatganiadau, amodau neu warantau ynghylch ansawdd y Nwyddau neu eu haddasrwydd i'r diben, boed wedi'u mynegi neu eu hawgrymu gan y gyfraith neu fel arall, wedi'u heithrio'n benodol drwy hyn.

 

12. Lle nad yw'r Cwsmer yn ddefnyddiwr, mae'r holl ddatganiadau, amodau neu warantau ynghylch perfformio'r Gwasanaeth i safon resymol o ofal, p'un a ydynt wedi'u mynegi o a awgrymir gan y gyfraith neu fel arall, wedi'u heithrio'n benodol drwy hyn.
Cyffredinol

 

13. Nid yw'r Cwmni'n gyfrifol am golled neu ddifrod i gerbydau neu eiddo arall o gwbl neu sut bynnag y digwyddodd ac eithrio pan achosir y cyfryw golled neu ddifrod gan esgeulustod yn unig neu weithred fwriadol y Cwmni neu ei weision. Ni fydd y Cwmni dan unrhyw amgylchiadau yn derbyn atebolrwydd am golled neu ddifrod y tu allan i'w reolaeth am unrhyw golled anuniongyrchol, colled ganlyniadol, colli elw, colli busnes, colli defnydd neu unrhyw golled arbennig.

 

14. Bydd gan y Cwsmer hawl i fudd unrhyw warant y mae gan y Cwmni hawl iddi yn erbyn gwneuthurwr y rhannau a'r deunyddiau a gyflenwir neu unrhyw is-gontractwr. Mae'r holl waith a wneir gan y Cwmni yn cael ei warantu yn erbyn methiant oherwydd gwaith diffygiol am gyfnod o dri mis/3000 o filltiroedd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf. Mae'r warant hon yn ymestyn i atgyweiriadau a wneir mewn gwirionedd ac nid yw'n cwmpasu diagnosis cynyddol o namau. Nid yw'n effeithio ar unrhyw hawliau statudol.

 

15. Os na chaiff ei hawlio gan y Cwsmer o fewn 14 diwrnod ar ôl cwblhau'r atgyweiriad, ystyrir bod pob rhan a dynnir gan y Cwmni yn ystod y gwaith atgyweirio yn eiddo i'r Cwmni a byddant yn dod yn eiddo llwyr y Cwmni. Codir tâl trin y rhannau a ddychwelir. Ni ellir dychwelyd rhannau a archebwyd yn arbennig.

 

16. Bydd unrhyw hysbysiad i'r Cwsmer a bostiwyd i'w gyfeiriad hysbys diwethaf yn rhybudd da. Rhaid gwneud unrhyw ymholiad ynglŷn â'r anfoneb hon o fewn 14 diwrnod o'i derbyn.

 

17. Ac eithrio lle mae'r cyd-destun yn gwahardd, mae'r ymadrodd 'cerbyd' lle bynnag y'i defnyddir yn yr Amodau hyn yn cynnwys car, lori, fan, trelar, carafán, cerbyd i'r anabl, a beic ac fel uned ar wahân neu fel arall, injan, echel, blwch gêr, cydiwr, generadur, cychwynnydd, batri, a phob un o gydrannau cerbyd.

 

18. Ni fydd unrhyw newid neu amodi'r telerau ac amodau printiedig hyn yn effeithiol oni bai ei fod wedi'i lofnodi'n ysgrifenedig ar ran y Cwmni gan Gyfarwyddwr neu swyddog awdurdodedig priodol i'r Cwmni. Nid oes gan unrhyw berson arall yr awdurdod i newid neu gymhwyso mewn unrhyw fodd yr amodau printiedig uchod nac i ymrwymo i unrhyw gontract atgyweirio at unrhyw un o'r dibenion a nodir yn y rhagymadrodd uchod ar ran y Cwmni ac eithrio ar amodau o'r fath.

 

19. Oni nodir yn wahanol, cyflawnir yr holl waith gwasanaeth yn unol ag amserlen y gwneuthurwr.

 

20. Cynghorir cwsmeriaid yn gryf i symud pob eitem o werth nad yw'n gysylltiedig â'r cerbyd wrth ei adael ar safle'r Cwmni. Ni all y Cwmni dderbyn atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod i'r un peth ac eithrio mewn trafodion defnyddwyr pan ddangosir bod hyn wedi'i achosi gan ddiffyg gofal rhesymol ar ran y Cwmni.

 

21. Os caiff perfformiad y Cwmni o'i rwymedigaethau o dan y Contract ei atal neu ei oedi gan unrhyw weithred neu anwaith gan y Cwsmer, ei asiantau, isgontractwyr, ymgynghorwyr neu weithwyr, ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw gostau, taliadau neu golledion a gafwyd neu a dynnir. gan y Cwsmer yn deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o ataliad neu oedi o'r fath.

 

22. Bydd y Cwsmer yn atebol i dalu i'r Cwmni, ar gais, yr holl gostau, taliadau neu golledion rhesymol a ddioddefir neu a dynnir gan y Cwmni sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o dwyll, esgeulustod neu fethiant y Cwsmer i berfformio neu oedi mewn perfformiad unrhyw un. ei rwymedigaethau o dan y telerau ac amodau.

 

23. Ni fydd gan y Cwmni unrhyw atebolrwydd i'r Cwsmer o dan y telerau ac amodau pe bai'n atal, neu'n gohirio cyflawni, ei rwymedigaethau o dan y telerau ac amodau neu rhag cynnal ei fusnes trwy weithredoedd, digwyddiadau, anweithiau, neu ddamweiniau y tu hwnt i'w rhesymoli. rheolaeth, gan gynnwys (heb gyfyngiad) streiciau, cloi allan, neu anghydfodau diwydiannol eraill, methiant gwasanaeth cyfleustodau neu rwydwaith trafnidiaeth, gweithred Duw, rhyfel, terfysg, cynnwrf sifil, difrod maleisus, cydymffurfio ag unrhyw gyfraith neu orchymyn llywodraethol, rheol, rheoliad , cyfeiriad, damwain, peiriannau offer yn torri i lawr, tân, llifogydd, storm neu ddiffyg cyflenwyr neu isgontractwyr.

 

24. Os ydych am unrhyw reswm yn anfodlon â chanlyniad anghydfod mewn perthynas â gwasanaeth a thrwsio, gall Codau Modur ddarparu Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) a ardystiwyd gan CTSI. Gwefan y gwasanaeth hwn yw: http://adr.motorcodes.co.uk

bottom of page