top of page

CYFREITHIOL - GDPR

CEFNDIR:

Mae Perfformiad AGT yn masnachu o dan 'Garej Arwyn Cyf' yn deall bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi a'ch bod yn poeni am sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi preifatrwydd ein holl gwsmeriaid a byddwn ond yn casglu ac yn defnyddio data personol mewn ffyrdd a ddisgrifir yma, ac mewn ffordd sy'n gyson â'n rhwymedigaethau a'ch hawliau o dan y gyfraith.

 

Gwybodaeth Amdanom Ni

Garej Arwyn Cyf.

Cwmni cyfyngedig wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni05591607.

Cyfeiriad cofrestredig:Uned AH, Stad Ddiwydiannol Penygroes, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DB.

Prif gyfeiriad masnachu:Uned AH, Stad Ddiwydiannol Penygroes, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DB.

 

Rhif TAW:850572624

Swyddog Diogelu Data:Martin Hill.

Cyfeiriad ebost:martin@garejarwyn.co.uk.

Rhif Ffon:01286 882299.

Cyfeiriad Post: yr un peth â'r prif gyfeiriad masnachu.

Beth Mae'r Hysbysiad hwn yn ei Gwmpasu?

Mae’r Wybodaeth Breifatrwydd hon yn esbonio sut rydym yn defnyddio’ch data personol: sut mae’n cael ei gasglu, sut mae’n cael ei gadw, a sut mae’n cael ei brosesu. Mae hefyd yn esbonio eich hawliau o dan y gyfraith sy'n ymwneud â'ch data personol.

Beth yw Data Personol?

Diffinnir data personol gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (Rheoliad yr UE 2016/679) (y “GDPR”) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol yn benodol trwy gyfeirio at ddynodwr'.

Mewn termau symlach, data personol yw unrhyw wybodaeth amdanoch sy'n eich galluogi i gael eich adnabod. Mae data personol yn cynnwys gwybodaeth amlwg fel eich enw a manylion cyswllt, ond mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth lai amlwg fel rhifau adnabod, data lleoliad electronig, a dynodwyr ar-lein eraill.

Mae’r data personol a ddefnyddiwn i’w weld yn Rhan 5, isod.

Beth Yw Fy Hawliau?

O dan y GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol, y byddwn bob amser yn gweithio i’w cynnal:

a) Yr hawl i gael gwybod am ein casgliad a defnydd o’ch data personol. Dylai’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod, ond gallwch bob amser gysylltu â ni i gael gwybod mwy neu i ofyn unrhyw gwestiynau gan ddefnyddio’r manylion yn Rhan 11.

b) Yr hawl i gael mynediad at y data personol sydd gennym amdanoch. Bydd Rhan 10 yn dweud wrthych sut i wneud hyn.

c) Yr hawl i gael eich data personol wedi’i gywiro os yw unrhyw ran o’ch data personol a gedwir gennym yn anghywir neu’n anghyflawn. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion yn Rhan 11 i gael gwybod mwy.

d) Yr hawl i gael eich anghofio, hy yr hawl i ofyn i ni ddileu neu gael gwared fel arall ar unrhyw ran o'ch data personol sydd gennym. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion yn Rhan 11 i gael gwybod mwy.

e) Yr hawl i gyfyngu (hy atal) prosesu eich data personol.

f) Yr hawl i wrthwynebu i ni ddefnyddio eich data personol at ddiben neu ddibenion penodol.

g) Yr hawl i gludadwyedd data. Mae hyn yn golygu, os ydych wedi darparu data personol i ni yn uniongyrchol, ein bod yn ei ddefnyddio gyda’ch caniatâd neu ar gyfer cyflawni contract, a bod data’n cael ei brosesu gan ddefnyddio dulliau awtomataidd, gallwch ofyn i ni am gopi o’r data personol hwnnw i ailddefnyddio gyda gwasanaeth neu fusnes arall mewn llawer o achosion.

h) Hawliau sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd. Mae Rhan 6 yn esbonio mwy am sut rydym yn defnyddio eich data personol, gan gynnwys gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ein defnydd o’ch data personol neu am arfer eich hawliau fel yr amlinellir uchod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir yn Rhan 11.

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau hefyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth neu'ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol.

 

Os oes gennych unrhyw achos i gwyno am ein defnydd o’ch data personol, mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Pa Ddata Personol Ydych chi'n ei Gasglu?

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu rhywfaint neu’r cyfan o’r data personol canlynol (gall hyn amrywio yn ôl eich perthynas â ni):

  • Enw a Theitl;

  • Cyfeiriad;

  • Cyfeiriad ebost;

  • Rhif Ffon;

  • Enw busnes;

  • Teitl swydd;

  • Gwybodaeth talu;

 

Sut Ydych Chi'n Defnyddio Fy Nata Personol?

O dan y GDPR, mae’n rhaid i ni bob amser gael sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio data personol. Gall hyn fod oherwydd bod y data yn angenrheidiol ar gyfer ein perfformiad o gontract gyda chi, oherwydd eich bod wedi cydsynio i'n defnydd o'ch data personol, neu oherwydd ei fod yn ein   buddiannau busnes cyfreithlon i'w ddefnyddio . Bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

Darparu a rheoli eich cyfrif.

Cyflenwi ein cynnyrch a gwasanaethau i chi. Mae angen eich manylion personol er mwyn i ni ymrwymo i gontract gyda chi.

Cyfathrebu â chi. Gall hyn gynnwys ymateb i e-byst neu alwadau oddi wrthych.

Gyda’ch caniatâd a/neu lle caniateir hynny gan y gyfraith, mae’n bosibl y byddwn hefyd yn defnyddio eich data personol at ddibenion atgoffa, a allai gynnwys cysylltu â chi drwy e-bost, ffôn, neges destun a/neu bost gyda gwybodaeth pan ddaw MOT eich cerbyd i ben. Ni fydd unrhyw farchnata anghyfreithlon na sbam yn cael ei anfon atoch. Byddwn bob amser yn gweithio i amddiffyn eich hawliau’n llawn a chydymffurfio â’n rhwymedigaethau o dan y GDPR a’r Polisi Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (CE).

Cyfarwyddeb) Rheoliadau 2003, a byddwch bob amser yn cael cyfle i optio allan.

 

Pa mor hir Fyddwch Chi'n Cadw Fy Nata Personol?

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol yng ngoleuni’r rheswm(rhesymau) y cafodd ei gasglu gyntaf. Felly, bydd eich data personol yn cael ei gadw am y cyfnodau canlynol (neu, lle nad oes cyfnod penodol, bydd y ffactorau canlynol yn cael eu defnyddio i benderfynu am ba mor hir y caiff ei gadw):

 

Byddwn yn dileu data personol ar ôl i gyfrif aros yn anactif am gyfnod o 5 mlynedd.

 

Sut a Ble Ydych Chi'n Storio neu Drosglwyddo Fy Nata Personol?

Dim ond yn y DU y byddwn yn storio eich data personol. Mae hyn yn golygu y bydd yn cael ei warchod yn llawn o dan y GDPR.

Ydych Chi'n Rhannu Fy Nata Personol?

Ni fyddwn yn rhannu unrhyw ran o’ch data personol ag unrhyw drydydd parti at unrhyw ddibenion, yn amodol ar un eithriad pwysig.

Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig, efallai y bydd yn ofynnol yn gyfreithiol i ni rannu data personol penodol, a allai gynnwys eich un chi, os ydym yn ymwneud ag achos cyfreithiol neu’n cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gorchymyn llys, neu gyfarwyddiadau awdurdod y llywodraeth.

Sut Alla i Gael Mynediad i'm Nata Personol?

Os hoffech wybod pa ddata personol sydd gennym amdanoch, gallwch ofyn i ni am fanylion y data personol hwnnw ac am gopi ohono (lle cedwir unrhyw ddata personol o’r fath). Gelwir hyn yn “gais gwrthrych am wybodaeth”.

 

Dylid gwneud pob cais gwrthrych am wybodaeth yn ysgrifenedig a'i anfon i'r cyfeiriadau e-bost neu bost a ddangosir yn Rhan 11. Er mwyn gwneud hyn mor hawdd â phosibl i chi, mae Ffurflen Gais Gwrthrych am Wybodaeth ar gael i chi ei defnyddio. Nid oes yn rhaid i chi ddefnyddio'r ffurflen hon, ond dyma'r ffordd hawsaf i ddweud popeth y mae angen i ni ei wybod i ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

 

Fel arfer ni chodir unrhyw dâl am gais gwrthrych am wybodaeth. Os yw eich cais yn 'amlwg yn ddi-sail neu'n ormodol' (er enghraifft, os byddwch yn gwneud ceisiadau ailadroddus) efallai y codir ffi i dalu ein costau gweinyddol wrth ymateb.

 

Byddwn yn ymateb i'ch cais gwrthrych am wybodaeth o fewn 2 wythnos a, beth bynnag, dim mwy na mis o'i dderbyn. Fel arfer, ein nod yw darparu ymateb cyflawn, gan gynnwys copi o'ch data personol o fewn yr amser hwnnw. Mewn rhai achosion, fodd bynnag, yn enwedig os yw eich cais yn fwy cymhleth, efallai y bydd angen mwy o amser hyd at uchafswm o dri mis o'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich cais. Byddwch yn cael gwybod yn llawn am ein cynnydd.

Sut Ydw i'n Cysylltu â Chi?

I gysylltu â ni am unrhyw beth sy’n ymwneud â’ch data personol a diogelu data, gan gynnwys gwneud cais gwrthrych am wybodaeth, defnyddiwch y manylion canlynol (at sylw Martin Hill):

Cyfeiriad ebost:martin@garejarwyn.co.uk

Rhif Ffon:01286 882299

Cyfeiriad post:Uned AH, Stad Ddiwydiannol Penygroes, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DB.

 

Newidiadau i'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn newid yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Gall hyn fod yn angenrheidiol, er enghraifft, os bydd y gyfraith yn newid, neu os byddwn yn newid ein busnes mewn ffordd sy'n effeithio ar ddiogelu data personol.

Bydd unrhyw newidiadau ar gael ar ein gwefan,www.garejarwyn.co.uk.

bottom of page